Algemene Leveringsvoorwaarden.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2013.

1.  Identiteit van de ondernemer

Mother Gaia

Perebloesem 61

7006 MK Doetinchem

0314-378449 (tijdens kantooruren)

info@princedusoleil.nl

KvK: 56754663

BTW

1. Toepasbaarheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van verkoop, door Mother Gaia Remedies te Doetinchem, Nederland.

2. Leveringsvoorwaarden.
Indien een product is besteld, via de bestelapplicatie in de webshop, hetzij via de email, hetzij via de telefoon, hetzij via de post of anderzijds, is de cliënt verplicht deze af te nemen.

3. Betalingsvoorwaarden.
De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, vooruit of middels Ideaal in de webshop. Bij vooruitbetaling wordt het product verzonden na ontvangst van de betaling.

4. Prijzen.

Mother-Gaia behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen zonder dit van tevoren kenbaar te maken. De prijs van reeds bestelde artikelen zal niet worden aangepast.

5. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken, maar niet gebruiken[1], om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat, ongebruikt en in de verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.  Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar  rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.  Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

8. Toepasselijk recht en geschillen.

Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

9. Verzending en levering.

Mother-Gaia beperkt haar verantwoordelijkheid voor het verzendproces tot leveringen. Mother-Gaia kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het wel of niet aankomen van zendingen of de staat waarin de zendingen aankomen.

10. Klachten.

Klachten over de levering, beschadiging, etc., dienen binnen 24 uur na levering te worden aangemeld per telefoon of email. Wij trachten fouten zo snel mogelijk op te lossen.

11.  Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

12.  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen dat hierover in de algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Voorwaarden.

Met het plaatsen van een opdracht gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

15. Copyright

Het is niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mother Gaia.

16. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld en gecontroleerd. Mother Gaia is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele onvoorziene gevolgen, onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheid. Mother Gaia draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van links, advertenties of externe websites e.d.

17. Aanmelding Nieuwsbrief Mother-Gaia

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden schrijft u zich automatisch in voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief houden bij de klanten/therapeuten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en promoties. Na ontvangst van de eerstvolgende nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

 


[1] In verband met de energetische waarde van het suplement.